Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Error on line 55, column 5 in 20902#20940#29628628
layout.getTypeSettingsProperty("query-string") is undefined.
It cannot be assigned to querystring
1<!--Ocultamos la fuente y el autor y por jquery lo visualizamos si existe el div fuenteAutor--> 
2<#assign numero = "Zenbakia"> 
3<#assign objDid = "Helburu didaktikoak"> 
4<#assign numVisitas = "Bisita kopurua"> 
5<#assign calendario = "Fecha de publicación_eu"> 
6<#assign niveles = "Mailak"> 
7<#assign formatos = "Formatuak"> 
8<#assign fuente = "Iturria"> 
9<#assign dialecto = "Euskalkia"> 
10<#assign duracion = "Iraupena"> 
11<#assign parcial = "parcial"> 
12 
13<#if locale=='en_US'> 
14	<#assign numero = "Number"> 
15	<#assign objDid = "Learning objectives"> 
16	<#assign numVisitas = "Number of visits"> 
17	<#assign calendario = "Fecha de publicación_en"> 
18	<#assign niveles = "Niveles_en"> 
19	<#assign formatos = "Formatos_en"> 
20	<#assign fuente = "Source"> 
21	<#assign dialecto = "Dialect"> 
22	<#assign duracion = "Duration"> 
23</#if> 
24<#if locale=='fr_FR'> 
25	<#assign numero = "Nombre"> 
26	<#assign objDid = "Objectifs d'apprentissage"> 
27	<#assign numVisitas = "Nombre de visites"> 
28	<#assign calendario = "Fecha de publicación_fr"> 
29	<#assign niveles = "Niveles_FR"> 
30	<#assign formatos = "Formatos_FR"> 
31	<#assign fuente = "Source"> 
32	<#assign dialecto = "Dialecte"> 
33	<#assign duracion = "Durée"> 
34</#if> 
35<#if locale=='es_ES'> 
36	<#assign numero = "Número"> 
37	<#assign objDid = "Objetivos didácticos"> 
38	<#assign numVisitas = "Número de visitas"> 
39	<#assign calendario = "Fecha de publicación"> 
40	<#assign niveles = "Niveles"> 
41	<#assign formatos = "Formatos"> 
42	<#assign fuente = "Fuente"> 
43	<#assign dialecto = "Dialecto"> 
44	<#assign duracion = "Duración"> 
45</#if> 
46 
47 
48<#assign url = request.attributes['CURRENT_URL']> 
49 
50<#assign id = httpUtil.getParameter(url, "articleId", false)> 
51<#if !id?has_content> 
52  <#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
53  <#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
54  <#assign layout=themeDisplay.getLayout()> 
55  <#assign querystring=layout.getTypeSettingsProperty("query-string")> 
56  <#assign hayArticleId= querystring?index_of("articleId") > 
57 
58  <#if hayArticleId?has_content > 
59    <#assign indiceInicio=(querystring?index_of("articleId"))+10> 
60   
61    <#assign indiceFinal=querystring.length()> 
62   
63    <#assign id=querystring?substring(indiceInicio,indiceFinal) > 
64  </#if> 
65</#if> 
66<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
67<#assign journalArticleResourceLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleResourceLocalServiceUtil"]> 
68<#assign assetCategoryLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalServiceUtil"]> 
69<#assign artResourcePK = journalArticleResourceLocalServiceUtil.getArticleResourcePrimKey(groupId, id)/> 
70<#assign categoryList=assetCategoryLocalServiceUtil.getCategories("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle",artResourcePK) > 
71<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"]> 
72 
73<!--Lista de vocabularios--> 
74<#assign idVocabuOD=0> 
75<#assign idVocabuDialecto=0> 
76<#assign idTipoDocumento=0> 
77 
78<#assign assetVocabularyLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portlet.asset.service.AssetVocabularyLocalServiceUtil"]> 
79<#assign vocabularioList=assetVocabularyLocalServiceUtil.getGroupVocabularies(groupId) > 
80<#list vocabularioList as vocabulario> 
81	<#if vocabulario.getName() == "Objetivos Didácticos"> 
82		<#assign idVocabuOD=vocabulario.getVocabularyId() > 
83	</#if> 
84	<#if vocabulario.getName() == "Eduki_Motak"> 
85		<#assign idTipoDocumento=vocabulario.getVocabularyId() > 
86	</#if> 
87	<#if vocabulario.getName() == "Euskalkia"> 
88		<#assign idVocabuDialecto=vocabulario.getVocabularyId() > 
89	</#if> 
90</#list> 
91 
92 
93<!-- Propiedades de una categorias--> 
94<#assign assetCategoryPropertyLocalServiceUtil =staticUtil["com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryPropertyLocalServiceUtil"]> 
95 
96<#assign idioma = locale.toString()/>	 
97<#assign property_value=""/>		 
98<#assign urlVuelta=""/> 
99<!--Tipo de documento--> 
100<#assign hrefEM ="&filtros=Eduki_mota"> 
101<#list categoryList as catEdukiMota>				 
102	<#if catEdukiMota.getVocabularyId() == idTipoDocumento> 
103		<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catEdukiMota.getCategoryId())/> 
104		<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
105			<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
106			<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
107				<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
108			</#if>  
109		</#list>  
110		<#assign hrefEM ="${hrefEM}&Eduki_mota=${catEdukiMota.getCategoryId()}"> 
111 
112		 
113	</#if>  
114</#list>									 
115<#if hrefEM?has_content> 
116  <#assign urlAux=hrefEM?substring(1)> 
117  <#assign url2="&bsczmb=&id_structure_autor=16131006&filtros=Formatua&filtros=Helburu_didaktikoa&filtros=Ikasteredua&filtros=Bildumak&filtros=Aldizkaria&filtros=Baliabideak&ordenarPor=Pub.+data&bsctags=&bscAutor=" /> 
118  <#assign urlVuelta="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1576593315033&bscfilterby=&filtros=Maila&${urlAux}${url2}"/> 
119	<#assign urlVueltaDoc="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1576593315033&bscfilterby=&filtros=Eduki_mota&Eduki_mota=20576121"/> 
120	 
121  
122</#if>  
123<#if id?has_content> 
124  <#if journalArticleLocalService??> 
125	 
126    <#assign articleById = journalArticleLocalService.getDisplayArticle(getterUtil.getLong(groupId), id) /> 
127     
128    <#assign document = saxReaderUtil.read(articleById.getContentByLocale(locale)) > 
129		 
130		<#assign hrefCategorias ="&filtros=Maila"> 
131      
132		<!-- Para saber si mostrar el bloque o no-->  
133		<#assign mostrarBloqueNivel = "NO"> 
134		<#assign mostrarBloqueFormato = "NO"> 
135		<#assign mostrarBloqueObjDidacticos = "NO"> 
136		<#assign mostrarBloqueObjDidacticosBakarka = "NO"> 
137		<#assign mostrarBloqueObjDidacticosTaldeLana = "NO"> 
138		<#assign mostrarBloqueObjDidacticosJardunbikoa = "NO"> 
139		<#assign mostrarBloqueDialecto="NO"/> 
140				 
141		<#list categoryList as category> 
142			<#if category.getName() == "A1" || category.getName() == "A2" ||  
143				 category.getName() == "B1" || category.getName() == "B2" || 
144				 category.getName() == "C1" || category.getName() == "C2"> 
145				<#assign mostrarBloqueNivel = "SI"> 
146			</#if>	  
147			<#if category.getName() == "Entzungaiak" || category.getName() == "Bideoak" || category.getName() == "Idatziak"> 
148				<#assign mostrarBloqueFormato = "SI"> 
149			</#if> 
150			<#if category.getVocabularyId() == idVocabuOD> 
151				<#assign mostrarBloqueObjDidacticos = "SI"> 
152			</#if> 
153			<#if category.getVocabularyId() == idVocabuDialecto> 
154				<#assign mostrarBloqueDialecto="SI"/> 
155			</#if>  
156		</#list>  
157	 
158		<!--categorias nivel-->		 
159		<#if mostrarBloqueNivel == "SI">		 
160			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionNivelesDokuteka sinMargenIzq"> 
161				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
162					<i class="fa fa-signal-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${niveles}"></i> 
163				</div> 
164				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
165					<#list categoryList as category> 
166						<#if category.getName() == "A1" || category.getName() == "A2" ||  
167							 category.getName() == "B1" || category.getName() == "B2" || 
168							 category.getName() == "C1" || category.getName() == "C2"> 
169							<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1569830512685&filtros=Maila&Maila=${category.getCategoryId()}&ordenarPor=Pub.+data" class="${category.getName()}" title="${category.getName()}">${category.getName()}</a> 
170							<#assign hrefCategorias ="${hrefCategorias}&Maila=${category.getCategoryId()}"> 
171						</#if> 
172					</#list>	 
173				</div> 
174			</div> 
175		</#if> 
176		 
177		<!--categorias formato --> 
178		<#if mostrarBloqueFormato == "SI">		 
179			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionCategoriasDokuteka sinMargenIzq"> 
180				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
181					<i class="fa fa-info-circle-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${formatos}"></i> 
182				</div> 
183				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
184					<#list categoryList as category> 
185						<#if category.getName() == "Entzungaiak"> 
186							<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(category.getCategoryId())/> 
187							<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
188								<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
189								<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
190									<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
191								</#if>  
192							</#list>  
193							<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1569830512685&filtros=Formato&Formato=${category.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" class="fa fa-headphones-H" title="${property_value}"></a> 
194						</#if> 
195						<#if category.getName() == "Bideoak"> 
196							<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(category.getCategoryId())/> 
197							<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
198								<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
199								<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
200									<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
201								</#if>  
202							</#list>  
203							<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1569830512685&filtros=Formato&Formato=${category.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" class="fa fa-television-H" title="${property_value}"></a> 
204						</#if> 
205						<#if category.getName() == "Idatziak"> 
206							<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(category.getCategoryId())/> 
207							<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
208								<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
209								<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
210									<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
211								</#if>  
212							</#list>  
213							<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1569830512685&filtros=Formato&Formato=${category.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" class="fa fa-newspaper-o-H" title="${property_value}"></a> 
214						</#if> 
215					</#list> 
216				</div> 
217			</div> 
218		</#if> 
219		 
220		<!-- Fecha de visualización --> 
221		<#assign date =articleById.getDisplayDate()?date/> 
222		<#if mostrarBloqueNivel == "NO" && mostrarBloqueFormato == "NO">	 
223			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionNivelesDokuteka sinMargenIzq"> 
224		<#else> 
225			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionFechaDokuteka sinMargenIzq"> 
226		</#if> 
227			<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
228				<i class="fa fa-clock-o-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${calendario}"></i> 
229			</div> 
230			<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
231				 
232				<#if locale=='es_ES'> 
233					${date?string["dd-MM-yyyy"]} 
234				</#if> 
235				<#if locale=='eu_ES'> 
236					${date?string["yyyy-MM-dd"]} 
237				</#if> 
238				<#if locale=='fr_FR'> 
239					${date?string["dd-MM-yyyy"]} 
240				</#if> 
241				<#if locale=='en_US'> 
242					${date?string["MM-dd-yyyy"]} 
243				</#if> 
244			</div>	 
245		</div> 
246		 
247		<!--Fuente y Autor--> 
248		<div id="embedded-articlenextevents-portlet" class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionFuenteAutorDokuteka sinMargenIzq embebido"> 
249			<runtime-portlet name="x61pRelaContWAR_WAR_x61pRelaContWARportlet" queryString="idArticulo=${id}&amp;visualizacion=${parcial}"/> 
250		</div> 
251		 
252		<!-- Id article del contenido --> 
253		<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionIdArticleDokuteka sinMargenIzq"> 
254			<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
255				<i class="fa fa-key-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${numero}"></i> 
256			</div> 
257			<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
258				${id} 
259			</div> 
260		</div> 
261 
262		 
263		<!-- Objetivos didacticos--> 
264		<#if mostrarBloqueObjDidacticos == "SI">	 
265			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionObjDidacticosDokuteka sinMargenIzq"> 
266				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
267					<i class="fa fa-bullseye-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${objDid}"></i> 
268				</div> 
269				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
270					<ul class="sinPunto"> 
271						<#list categoryList as catOD>				 
272							<#if catOD.getVocabularyId() == idVocabuOD> 
273								<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catOD.getCategoryId())/> 
274								<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
275									<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
276									<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
277										<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
278									</#if>  
279								</#list>  
280								<#if (property_value == "Bakarka" || property_value == "Tarea individual" || property_value == "Individual task" || property_value == "Tâche individuel")>	 
281									<#assign mostrarBloqueObjDidacticosBakarka = "SI"> 
282								<#elseif (property_value == "Talde-lana" || property_value == "Tarea colaborativa" || property_value == "Teamwork" || property_value == "Tâche collaborative")>	 
283									<#assign mostrarBloqueObjDidacticosTaldeLana = "SI"> 
284								<#elseif (property_value == "Jardun bikoa" || property_value == "Aprendizaje semipresencial" || property_value == "Blended learnig" || property_value == "Apprentissage semipresentiel")>	 
285									<#assign mostrarBloqueObjDidacticosJardunbikoa = "SI"> 
286								<#else>								 
287								<li> 
288									<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1554897302092&filtros=Formato&Formato=${catOD.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" title="${property_value}">${property_value}</a> 
289								</li> 
290								</#if> 
291							</#if>  
292						</#list>	 
293					</ul> 
294				</div> 
295			</div> 
296		</#if>  
297		<!-- Objetivos didacticos Bakarka--> 
298		<#if mostrarBloqueObjDidacticosBakarka == "SI"> 
299			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionObjDidacticosDokuteka sinMargenIzq"> 
300				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
301					<i class="fa-bakarka-D" aria-hidden="true"></i> 
302				</div> 
303				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
304					<ul class="sinPunto"> 
305						<#list categoryList as catOD>				 
306							<#if catOD.getVocabularyId() == idVocabuOD> 
307								<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catOD.getCategoryId())/> 
308								<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
309									<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
310									<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
311										<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
312									</#if>  
313								</#list> 
314								<#if (property_value == "Bakarka" || property_value == "Tarea individual" || property_value == "Individual task" || property_value == "Tâche individuel")>	 
315									<li> 
316										<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1554897302092&filtros=Formato&Formato=${catOD.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" title="${property_value}">${property_value}</a> 
317									</li> 
318								</#if> 								 
319							</#if>  
320						</#list>	 
321					</ul> 
322				</div> 
323			</div> 
324		</#if>  
325		<!-- Objetivos didacticos Talde-Lana--> 
326		<#if mostrarBloqueObjDidacticosTaldeLana == "SI"> 
327			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionObjDidacticosDokuteka sinMargenIzq"> 
328				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
329					<i class="fa-taldeLana-D" aria-hidden="true"></i> 
330				</div> 
331				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
332					<ul class="sinPunto"> 
333						<#list categoryList as catOD>				 
334							<#if catOD.getVocabularyId() == idVocabuOD> 
335								<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catOD.getCategoryId())/> 
336								<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
337									<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
338									<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
339										<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
340									</#if>  
341								</#list> 
342								<#if (property_value == "Talde-lana" || property_value == "Tarea colaborativa" || property_value == "Teamwork" || property_value == "Tâche collaborative")>	 
343									<li> 
344										<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1554897302092&filtros=Formato&Formato=${catOD.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" title="${property_value}">${property_value}</a> 
345									</li> 
346								</#if> 								 
347							</#if>  
348						</#list>	 
349					</ul> 
350				</div> 
351			</div> 
352		</#if>  
353		<!-- Objetivos didacticos Jardunbikoa--> 
354		<#if mostrarBloqueObjDidacticosJardunbikoa == "SI"> 
355			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionObjDidacticosDokuteka sinMargenIzq"> 
356				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
357					<i class="fa-jardunbikoa-D" aria-hidden="true"></i> 
358				</div> 
359				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
360					<ul class="sinPunto"> 
361						<#list categoryList as catOD>				 
362							<#if catOD.getVocabularyId() == idVocabuOD> 
363								<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catOD.getCategoryId())/> 
364								<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
365									<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
366									<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
367										<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
368									</#if>  
369								</#list> 
370								<#if (property_value == "Jardun bikoa" || property_value == "Aprendizaje semipresencial" || property_value == "Blended learnig" || property_value == "Apprentissage semipresentiel")>	 
371									<li> 
372										<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1554897302092&filtros=Formato&Formato=${catOD.getCategoryId()}${hrefCategorias}${hrefEM}&ordenarPor=Pub.+data" title="${property_value}">${property_value}</a> 
373									</li> 
374								</#if> 								 
375							</#if>  
376						</#list>	 
377					</ul> 
378				</div> 
379			</div> 
380		</#if>  
381	 
382		<!-- Dialecto-->  
383		<#if (mostrarBloqueDialecto == "SI")> 
384			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionDialectoDokuteka sinMargenIzq"> 
385				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
386					<i class="fa fa-file-o-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${dialecto}"></i> 
387				</div> 
388				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
389					<ul class="sinPunto"> 
390						<#list categoryList as catDialecto>				 
391							<#if catDialecto.getVocabularyId() == idVocabuDialecto> 
392								<#assign assetCategoryPropertyList =assetCategoryPropertyLocalServiceUtil.getCategoryProperties(catDialecto.getCategoryId())/> 
393								<#list assetCategoryPropertyList as assetCategoryProperty> 
394									<#assign assetCategoryKey = assetCategoryProperty.getKey()/> 
395									<#if (assetCategoryKey == idioma)> 
396										<#assign property_value=assetCategoryProperty.getValue()/> 
397									</#if>  
398								</#list>  
399								<li> 
400									<a href="/bilatzaile-orokorra?_x61pbuscadorGeneralWAR_WAR_x61pbuscadorGeneralWARportlet_formDate=1554897302092&Nivel=${catDialecto.getCategoryId()}&ordenarPor=Pub.+data" title="${property_value}">${property_value}</a> 
401								</li> 
402							</#if>  
403						</#list>	 
404					</ul> 
405				</div> 
406			</div> 
407		</#if>  
408		 
409		<!--Duración --> 
410		<#assign iraupena = document.valueOf("//dynamic-element[@name='iraupena']/dynamic-content/text()") /> 
411		<#if iraupena!=''> 
412			<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionDuracionDokuteka sinMargenIzq"> 
413				<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
414					<i class="fa fa-duracion-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${duracion}"></i> 
415				</div> 
416				<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
417					${iraupena} 
418				</div> 
419			</div> 
420		</#if> 
421	<!-- Incrementamos el valor de las visitas cada vez que se entra en el detalle--> 
422	   <#if artResourcePK !=0 > 
423		   <#assign assetEntryLocalServiceUtil = staticUtil['com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalServiceUtil']> 
424	  	<#assign assetEntry = assetEntryLocalServiceUtil.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", artResourcePK)> 
425			 
426	  	<#assign assetEntryIncrementado =assetEntryLocalServiceUtil.incrementViewCounter(assetEntry.getUserId(), assetEntry.getClassName(), artResourcePK)> 
427 
428	  	<!-- Numero de visitas pendiente de mirar Hegoa como sacarlo--> 
429	  	<div class="col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 separacionVisitasDokuteka sinMargenIzq"> 
430		  	<div class="col-xs-2 col-md-2 col-lg-2"> 
431		  		<i class="fa fa-users-D dokuteka" aria-hidden="true" title="${numVisitas}"></i> 
432	  		</div> 
433	  		<div class="col-xs-10 col-md-10 col-lg-10"> 
434	  			<runtime-portlet name="x61pViewCountWAR_WAR_x61pViewCountWARportlet" queryString="idArticulo=${id}"/> 
435	  		</div> 
436	  	</div> 
437	  	<div class="hidden tipoFicha"><span class="urlVuelta"><a href="${urlVuelta}"> </a></span><span class="urlVueltaDoc"><a href="${urlVueltaDoc}"> </a></span></div> 
438			 
439	   </#if> 
440 
441  </#if> 
442</#if> 
443 
444<script> 
445if($("#embedded-articlenextevents-portlet.embebido ul li div.fuenteAutor").length){ 
446	$("#embedded-articlenextevents-portlet.embebido ul li div.fuenteAutor").parents("#embedded-articlenextevents-portlet").show(); 
447}  
448</script>