irudia
Auteor: Jordi M. Antolí Martínez i Josep Martines Peres (eds.)

Variació i canvi lingüístic

Els progressos que s’han fet en les darreres dècades en el coneixement de la llengua catalana i el desenvolupament de corpus lingüístics informatitzats, històrics i de llengua contemporània, fan que l’estudi de la variació i el canvi lingüístic en català es trobe actualment en una posició immillorable per a començar a respondre preguntes de gran importància sobre l?evolució de la llengua i sobre la constitució històrica de les varietats territorials, funcionals i socials. En aquest volum col·lectiu s’ofereix una selecció de setze estudis que, sobre aquestes bases, descriuen el català i les llengües romàniques amb què històricament ha tingut contacte, en diacronia i en sincronia, i que caracteritzen la variació històrica, social, funcional o territorial que presenta la llengua i dibuixen les línies evolutives generals que ha seguit al llarg del temps.