Montevideo - Centro Vasco "Euskal Erria"

C/ San José, 1168, 11100, Montevideo,

Mota: EUSKAL ETXEA