irudia
Author: Vicent Pascual i Granell

Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) en un context de minorització lingüística : de la teoria a la pràctica

L’actual societat del coneixement demana als futurs ciutadans competències noves i cada vegada més exigents. El nostre sistema educatiu, a més a més, ha de proporcionar aquestes competències a una població escolar com més va més diversa des del punt de vista lingüístic i sociocultural. La complexitat del nostre sistema educatiu deriva, per tant, de la necessitat d’aconseguir l’equitat mitjançant un tractament inclusiu de la diversitat i una intervenció didàctica rigorosa i de qualitat. És a dir, els nostres centres educatius han d’afrontar la diversitat de llengües, la diversitat de sabers curriculars, la diversitat d’alumnes i la diversitat de situacions educatives mitjançant enfocaments metodològics i organitzatius potents que permeten dur a terme una educació inclusiva plurilingüe i intercultural en un context en què la llengua principal d’escolarització (el valencià/català) és una llengua minoritzada.

En aquest context, l’obra que presentem pot representar una eina privilegiada per a aconseguir no solament un domini profund dels sabers disciplinaris des d’una perspectiva plurilingüe, sinó també una optimització de la multicompetència de cada alumne i alumna, la revitalització i normalització del valencià/català en el sistema escolar i la comunitat educativa, i una educació global més avançada.

Estem convençuts que el TILC és el model d’ensenyament-aprenentatge del futur, particularment en els sistemes educatius multilingües que pretenen oferir una educació plurilingüe de qualitat. I no solament perquè és un mitjà idoni per a augmentar el temps dedicat a les llengües del currículum sense incrementar el nombre d’hores en l’horari escolar, sinó també per la seua capacitat a l’hora d’afrontar els reptes educatius del segle XXI.